Regulamin sklepu internetowego

Karnisze-Grzmot.pl

 Regulamin sprzedaży

Niniejszy dokument reguluje zasady sprzedaży produktów oferowanych przez firmę P.H.U.R „POLIMUS” Helena Kosmala, z siedzibą przy ul. M. J. Piłsudskiego 14/40, 25-431 Kielce. Działalność zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Kielce pod numerem ewidencyjnym: 23930/03/H. NIP: 6571084654. Regon: 292810014.

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.karnisze-grzmot.pl jest własnością firmyP.H.U.R „POLIMUS” Helena Kosmala z siedzibą w Kielcach przy ul. M. J. Piłsudskiego 14/40, 25-431 Kielce. Działalność zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Kielce pod numerem ewidencyjnym: 23930/03/H. NIP: 6571084654. Regon: 292810014..
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz dokonywania zakupów przez Klientów.  
 3. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.karnisze-grzmot.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zamówienia w Sklepie

Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego)

Towar – rzecz ruchoma oferowana prze Sklep do sprzedaży za pośrednictwem strony www.karnisze-grzmot.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

 1. Wszystkie zamówienia przyjmowane przez Sklep realizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem.
 2. Klient jest zobowiązany do:
- przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
- podania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
- niedostarczania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 1. Sklep wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu :
 1. Informacje o produktach podane w na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Warunki techniczne

Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest:

 1. komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Google Chrome, z włączoną obsługą zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript,
 2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

Zasady składania zamówienia

 1. Uprawnionymi do składania zamówienia towaru są Klienci:
 1. zarejestrowani na stronie Sklepu poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, ustaleniu loginu i hasła,
 2. dokonujący zamówienia, z pominięciem wyżej opisanej procedury rejestracji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@karniszeugrzmota.pl lub telefonicznie .
 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.karnisze-grzmot.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@karniszeugrzmota.pl przez 24 godziny na dobę, zaś telefonicznie w godzinach od 9:30 do 18-tej od poniedziałku do piątku oraz w soboty od 10-tej do 16-tej pod nr telefonu 041 344 77 56, 0 508-391-049.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia, złożonego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, jest poprawne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie za pomocą opcji dodaj „do koszyka”.
 3. W przypadku składania zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu konieczne jest dokładne podanie nazwy towaru, jego ilości oraz danych Klienta tj. imienia i nazwiska/nazwy, adresu, numeru telefonu kontaktowego lub poczty e-mail, oraz informacji o formie zapłaty.
 4. Przyjęcie zamówienia przez Sklep jest potwierdzane telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Warunki realizacji zamówienia nietypowego są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie oraz potwierdzane drogą e-mailową.

 

Realizacja zamówienia

 1. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta lub po potwierdzeniu zamówienia, w przypadku wyboru opcji „płatności przy odbiorze”.
 2. W przypadku gdy okaże się iż towar nie jest dostępny P.H.U.R "POLIMUS" Helena Kosmala niezwłocznie jednakże nie później niż w terminie 5 dni od zawarcia umowy zawiadomi Klienta o tym fakcie oraz zwróci mu otrzymaną od niego kwotę pieniężną.
 3. Przewidywany czas realizacji zamówienie jest określony dla każdego produktu i uzależniony jest od cyklu prodykcyjnego producenta. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji oraz niezrealizowania zamówienia z powodów leżących po stronie producenta. W przypadku możliwości wcześniejszej realizacji zamówienia reprezentant  P.H.U.R "POLIMUS" Helena Kosmala skontaktuje się z Klientem i zaproponuje wcześniejszy termin

 

Warunki i koszty dostawy

 1. Towar zamówiony przez Klienta dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej (UPS) pod wskazany adres.
 2. Koszt dostawy wynosi 26 zł, a w przypadku przesyłki za pobraniem 32 zł. Przy zamówieniu na łączną kwotę powyżej 500 zł dostawa jest bezpłatna.
 3. Klient ma również możliwość osobistego odbioru towaru w biurze handlowo-magazynowym Sklepu w Kielcach przy ul. Okrzei 64, po uprzednim uzgodnieniu.
 4. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta.
 5. Dowód zakupu paragon/faktura VAT jest dołączana do przesyłki.

 

Ceny i formy płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które doliczane są do wartości zamówienia.
 2. Ceną wiążąca jest cena podana na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Inne elementy oferty, koszty dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Klient ma możliwość zapłaty ceny:
- gotówką przy odbiorze osobistym zamówienia w biurze handlowo-magazynowym Sklepu lub przy odbiorze przesyłki kurierskiej                   (tzw. płatność za pobraniem)
- przelewem na numer rachunku bankowego:

         BGŻ: 33 2030 0045 1110 0000 0026 9850.

 

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Klientowi posiadającemu status konsumenta przysługuje zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1225  ze zm.) prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni licząc od dnia odebrania towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie i wysyłania go na adres siedziby Sklepu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia;

b. umów dotyczących zakupu nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, jeżeli konsument usunął z nabytych artykułów oryginalne opakowanie;

c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

f. dostarczania prasy,

g. usług w zakresie gier hazardowych.

 

3.  W razie odstąpienia od umowy konsument na własny koszt zwraca towar w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w        granicach zwykłego zarządu)        niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia.

  4.  Sklep zwraca wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwracana kwota          obejmuje zarówno zwrot kosztów towaru, jak i jego wysyłki do Klienta.
       W celu przyśpieszenia zwrotu pieniędzy sugerujemy wskazanie w pisemnym oświadczeniu, jaką drogą konsument chce odebrać                  uiszczoną należność tj. numer konta bankowego lub adres.

 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176, ze zm.) Sklep odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową towaru przez niego zakupionego.
 2. Reklamacje składane przez konsumentów dotyczące niezgodności towaru z treścią złożonego zamówienia będą rozpatrywane pod warunkiem ich pisemnego zgłoszenia, opisującego zastrzeżenia, na adres siedziby Sklepu w terminie do 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności lub ujawnienia się wady.
 3. Stwierdzoną niezgodność z umową można reklamować w ciągu 24 miesięcy od odbioru towaru. Po upływie powyższego terminu zgłoszenia i zawarte w nich roszczenia nie będą traktowane jako zasadne.
 4. Przed odebraniem przesyłki od firmy kurierskiej zalecamy sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane sugerujemy odmówić przyjęcia przesyłki oraz zawiadomić o tym fakcie Sklep.
 5. Zalecamy również otwarcie przesyłki przy kurierze oraz sprawdzenie jej zawartości. W przypadku stwierdzenia, że towar jest niezgodny z zamówieniem, uszkodzony lub niekompletny prosimy o spisanie przy kurierze protokołu szkody oraz zawiadomienie o tym fakcie Sklepu. Spisanie protokołu ma na celu jedynie ułatwienie i przyśpieszenie reklamacji, a jego brak nie wyklucza postępowania reklamacyjnego.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
 7. Wszystkie koszty związane z uznaną reklamacją pokrywa Sklep.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, wolny od wad, a jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny dostępny w Sklepie produkt.
 9. Reklamacje Klienta nie będącego konsumentem podlegają rozpatrzeniu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

 

Ochrona danych osobowych

 1.  Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak koniczne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
 3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich nieuczestniczących w realizacji zamówienia.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia w każdym czasie.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sklepem i Klientem.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów zawartych między Sklepem, a Klientem będącym Konsumentem w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 4. Regulamin wiąże Klienta i Sklep w brzemieniu obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

Strona głównaStrona główna